Pris för Bästa Examensarbete

Varje år delar Alumnistiftelsen ut pris till årets bästa examensuppsatser i Uppsala. Urvalet sker genom att lärare vid Juridicum nominerar uppsatser som sedan granskas av en jury bestående av ledamöter från Alumnirådet. Efter noggranna överväganden utser juryn de två vinnande uppsatserna. Författarna tilldelas 10 000 kr vardera och välkomnas att presentera sin uppsats under Alumnidagen.

Vinnarna 2024

Elma Pålsson – Rätten till abort inom folkrätten – En analys av Argentinas abortlagstiftning i relation till rätten till hälsa.

Frida Gommel Den finansmarknadsrättsliga legalitetsprincipen.

 

Nominerade 2024

Svenska dubbelbeskattningsavtal genom tiderna – En historisk överblick från 1928 till nutid
Författare: Isabella Bark
Handledare: Bruno Debaenst

Den finansmarknadsrättsliga legalitetsprincipen
Författare: Frida Gommel
Handledare: Rebecca Söderström

Domstolsväsendet och rättsstatsprincipen – En empirisk studie om domstolsväsendets rättsstatliga utmaningar utifrån domarkårens perspektiv
Författare: Emil Johnsson
Handledare: Olof Wilske och Sara Holmström

Is control over risk getting out of control? – An analysis of the concept of control over risk as set out in the 2022 OECD Guidelines in relation to Swedish law
Författare: Karolina Linusson
Handledare: Johan Hagelin

Svensk kupongskatt på utdelning till finska offentliga pensionsinstitut – i strid med fri rörlighet för kapital?
Författare: Minna Nakam
Handledare: Katia Cejie

Rätten till abort inom folkrätten – En analys av Argentinas abortlagstiftning i relation till rätten till hälsa
Författare: Elma Pålsson
Handledare: Inger Österdahl

Mänskliga rättigheter – konstitutionella ramar eller politiska medel?
Författare: Klara Westman
Handledare: Olof Wilske

2019

Nils Ivars – Jura novit curia – En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

Rebecca Norell – Läran om fraude à la loi och internationella surrogatarrangemang – En internationellt privaträttslig studie om kringgående av lagen

2018

Eirik Jungar – Yttrandefrihetsgrundlagarna och personuppgiftssamlingar – En resa förbi Sirenernas ö

Olle Waller – Eftersyn vid internprissättning av svårvärderade immateriella tillgångar – Kan OECD:s riktlinjer för internprissättning vara vägledande för korrigeringsregeln?

2017

Ebba Brokekind – Konkursbons miljöansvar – Särskilt om massaansvarets uppkomst och boets abandoneringsmöjligheter i ljuset av MÖD 2015:19

Olle Wännström – Tillitsfullmakten – en undersökning av begrepps- och rättsbildningen i NJA 2014 s 684

2016

Henrik Davidsson – Superförmånsrätten de lege lata – Avtalsrättsliga överväganden i ett insolvensrättsligt system?

Mei Linn Svensson Goh – Men till följd av utvisning.

2015

Johan Björkman – Rättställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang.

Johanna Chamberlain – Registerskador. Om statens skadeståndsansvar vid felaktig behandling av personuppgifter.

2014

Karolina Stenlund – Allmänt skadestånd – En undersökning av det arbetsrättsliga ideella skadeståndet.

Erika Svensson – Skatteincitamenten för pensionssparande – Utmaningar i en global ekonomi.

2013

Linnea Håkansson – Your Europe – Your Name? An analysis of the compatability of Swedish private international law and European Union law in name matters.

Martin Henning – Kontraktuell lojalitetsplikt som allmän rättsprincip?

2012

Päivi Asikainen – The Responsibility to Protect of the International Community – A Study on the Protection Duties of the UN and Its Member States.

Joakim Edvinsson – Svensk domsrätt i internationella skiljetvister.

2011

Maja Lindqvist – Olovligt bortförande av barn inom EU.

Niklas Elofsson – Skiljemäns uppdragsöverskridande och handläggningsfel.

2010

Marcus Grahn – Jurisdiktionsreglernas utveckling på den gemenskapsrättsliga IP-rättens område – mot ett forum necessitatis?

Julia Tavaststjerna – Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre. Nuvarande problem och framtida lösningar.

2009

Björn Bertilsson – Förändringstendenser i svensk rättskultur – särskilt med avseende på domarrollen och rättsskipningens funktion.

Johanna Kumlien – Jämkning av skadestånd – Något om den aktiebolagsrättsliga jämkningsregelns tolkning och tillämpning.

2008

Martin Berglund – Ordinary credit.

Lina Kitti – Konflikten mellan överflyttning av barn och barnets bästa – En studie om tillämpningen av 1980 års Haagkonvention om olovligt bortförande av barn.

2007

Maria Agius – The Invocation of Necessity in International Law.

Sara Törnblom – Svenska domstolar som politisk arena – en komparativ analys.

2005

Erik Hellströmer- Konsumentprocess om mindre värden – en omöjlighet?

Malin Wallmander – Beskattning av Common law truster.