Alumnidagen 2021

Varje år arrangerar stiftelsen en Alumnidag med syfte att erbjuda nu yrkesverksamma jurister möjligheten att återse Uppsala samtidigt som de har möjlighet att delta i ett spännande och relevant seminarieprogram och en rolig och traditionellt uppsaliensisk bankett på kvällen.

Alla studenter vid Juridicum är välkomna att kostnadsfritt delta på Alumnidagens seminarier. I den mån alumner avstår från kvällens bankett erbjuder Alumnistiftelsen studenter en plats på banketten.

Alumnidagen 2021 äger rum den 5 maj.

 

Programmet

Seminarierna på Alumnidagen syftar till att skapa diskussioner om de mest aktuella och intressanta frågorna för praktiserande jurister, akademiker och studenter. Vi lyckas regelmässigt att förmå några av de mest intressanta experterna att medverka i panelen.

Eftersom Alumnidagen 2020 ställdes in skickades ingen programtidning ut våren 2020. En programtidning med inbjudan till Alumnidagen 2021 kommer att publiceras på hemsidan under våren.

Vi är på grund av de rådande lite (eller kanske mycket) säregna omständigheterna ännu inte på det klara med hur vi kommer att genomföra årets Alumnidag. Förra året tvingades vi ställa in Alumnidagen, men vi är fast beslutna att genomföra den i år. Vi har inte uteslutit något alternativ, men huvudspåret för närvarande är att vi kommer att genomföra den i någon digital form, endera som en ren on line-företeelse via Zoom eller liknande, eller som en hybrid med panelen på plats i Uppsala och kanske (men inte säkert) ett 10-tal alumner i lokalen och huvuddelen av åhörarna (alumner, lärare/forskare och studenter) deltagande on line. 

Programmet för Alumnidagen 2021 är nu bestämt. 

Förmiddag: AI och juristrollen – framtid utan återvändo?

Artificiell Intelligens fungerar redan idag som ett hjälpmedel för jurister verksamma på bolag, hos myndigheter och på advokatbyråer. Innebär den fortsatta utvecklingen av AI enbart möjligheter eller kan den utgöra ett hot mot den traditionella juristrollens existens? Kommer mänskliga jurister att behövas i framtiden? Kommer den affärsjuridiska byrån att bli utkonkurrerad av en AI-byrå, eller (för)blir AI endast ett avancerat verktyg för juristen? Vilken roll kommer AI att spela i domstolarna? Kommer åtalade att försvaras och dömas av en AI-robot, en människa, eller kanske en kombination av dessa? Vem driver egentligen denna utveckling: staten, byråerna eller klienterna? Och är utvecklingen önskvärd? Dessa och andra viktiga frågor diskuteras på seminariet.

Charlotta Kronblad (Doktorand, Chalmers)
Jim Runsten (Advokat, Synch Advokat)
Evelina Anttila (General Counsel, Peltarion)

Förmiddag: Efter Girjas – vad bör nu göras åt samefrågorna?

HD fastställde i januari 2020 att Girjas sameby får upplåta rätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område utan hinder av rennäringslagens 31–34 §§, medan staten inte får göra sådana upplåtelser. På seminariet ska bl a följande frågor diskuteras. Vilken verkan har denna dom, som grundar sig på ett medgivande av JK, i andra områden? Hur ska Sverige förhålla sig till olika deklarationer/konventioner rörande urfolk, som Sverige inte ratificerat men som enligt HD ändå utgör folkrättslig sedvanerätt? Uppfyller regeringens proposition i december 2020 om en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket folkrättens krav? Vad ska den aviserade offentliga utredningen av samefrågorna föreslå?

Moderator: Thomas Bull (Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen)
Peter Danowsky (Advokat, Time Danowsky Advokatbyrå)
Mari Heidenborg (Justitiekansler)
Eivind Torp (Docent, Mittuniversitetet)

Eftermiddag: Pandemin och kontraktsrätten

Corona-pandemin har i stor utsträckning påverkat näringslivets villkor. Kultur- och idrottsevenemang har ställts in och hotell, reseföretag och den fysiska detaljhandeln har tappat kraftigt i omsättning. Inom den dispositiva kontraktsrätten kan pandemin ha betydelse som en händelse utom gäldenärens kontroll vid bedömning av om hävnings- eller skadeståndsrätt föreligger för en borgenär vid försenad eller utebliven prestation. Pandemin kan vara en påverkande faktor i fråga om jämkning av avtalsvillkor och kan vägas in i samband med tillämpning av avtalade force majeure-klausuler. Seminariet syftar till att belysa och analysera dessa och andra frågor med anknytning till den pågående smittspridningen.

Moderator: Torgny Håstad (Seniorprofessor, Juridicum Uppsala)
Marcus Isgren (Ordförande, Allmänna Reklamationsnämnden)
Manfred Löfvenhaft (Advokat, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå)
Laila Zackariasson (Professor, Juridicum Uppsala)

Eftermiddag: Yttrandefrihetens gränser i det nya medielandskapet

Har yttrandefriheten andra gränser i sociala medier än i etablerade medier som tidningar och TV? Är det i så fall en rimlig ordning? De uppmärksammade fall i samband med me-too-rörelsen där enskilda personer i sociala medier pekats ut för brottsliga eller klandervärda gärningar har lett till diskussioner om såväl det juridiska som det etiska ansvaret för vad som sprids i sociala medier. Som vi nyligen sett kan de sociala mediernas roll i opinionsbildningen även innebära spridande av desinformation och uppmaningar till attacker på demokratiska institutioner. Vem bär ansvaret? Och är det självklart att tillhandahållarna av sociala medier – Facebook, Twitter, etc. – ska kunna stänga av budskap de inte gillar? Dessa frågor ska diskuteras i ljuset av den särskilda regleringen av tryck- och yttrandefrihet i Sverige och av de krav som internationell rätt kan tänkas ställa på den svenska rättsordningen.

Moderator: Anna Jonsson Cornell (Professor, Juridicum Uppsala)
Ängla Eklund (Ordförande, Institutet för juridik och internet eller: Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå)
Anni Carlsson (Doktorand, Juridicum Uppsala)

Debattämne: Anonyma vittnen

Få rättspolitiska frågor av straffprocessuell karaktär väcker så mycket känslor som den om anonyma vittnen. Är det en del av lösningen på svårigheterna att få fram vittnen när det gäller allvarlig organiserad eller gängrelaterad brottslighet eller är det ett slag i luften? Hur ser det egentligen ut utomlands och vad säger Europadomstolen? Under det här seminariet diskuteras frågan av en panel som är både namnkunnig och väl insatt i frågan.

Moderator: Eric Bylander (Professor, Juridicum Uppsala)
Sargon De Basso (Advokat, Advokatfirman De Basso)
Anna Kaldal (Professor, Stockholms universitet)
Fredrik Ingblad (Senior åklagare, Åklagarkammaren i Västerås)
Louise Meijer (Riksdagsledamot, Sveriges riksdag)

 

2019 års programtidning

Tidigare programtidningar

 

Vår huvudsponsor 2020 och 2021 är Gernandt & Danielsson.

 

De advokatbyråer som är sponsorer för Alumnistiftelsen 2020 kan du se här och här.

 

Pris för bästa examensarbete

Under Alumnidagen delas Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete ut. Trots att Alumnidagen 2020 ställdes in delades priset ut, men utan sedvanliga ceremonier. Alumnistiftelsens pris för bästa examensarbete kommer även att delas ut på Alumnidagen 2021. Vinnarna kommer att presenteras på hemsidan.

Vinnarna 2020 är:

Fredrik Emanuel Thorslund – Twitter, Tumblr, troll och porr – Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet

Fredrika Wendleby – Towards a Stricter Comparability Test – An EU Law Analysis of the Swedish Dividend Withholding Tax Regime in Relation to Non-EU Investment Funds

 

Läs mer om priset

 

Alumnidagen för studenter

Studenterna vid Juridicum i Uppsala är mycket välkomna att utan kostnad och i mån av plats delta i seminarieprogrammet under Alumnidagen. Ingen anmälan behövs utan det är bara att dyka upp. Det är mycket uppskattat hos alumnerna att få möjlighet att träffa nuvarande studenter för att få höra om dagens utbildning, om studentliv och tankar kring det kommande arbetslivet.

Alumnidagen är också ett mycket bra tillfälle att knyta kontakter och träffa såväl akademiker och spännande talare som yrkesverksamma jurister. Deltagarna kommer från domstolar, myndigheter, små och stora advokatbyråer, och företag. Missa inte chansen att verkligen få veta hur livet på andra sidan examen kan se ut!

Ungefär en tredjedel av deltagarna på kvällens bankett är studenter. Om du är intresserad av en plats så anmäl dig vid registreringsdisken under dagen. Det är först till kvarn som gäller, så kom i tid om du vill vara säker på att få en plats. Studentplatserna är gratis.